Steeds meer samenwerkingen stimuleren diversiteit in het jeugdwerk

  • 29 maart 2019

Op de Dag van de Diversiteit in het Jeugdwerk maken het jeugdwerk, de minister van Jeugd en het Departement Cultuur, Jeugd en Media na één jaar de balans op van het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. Op basis van dit plan werkten alle partners in het jeugdwerk op verschillende manieren aan diversiteit. Met als ultieme doel: gelijke kansen creëren voor iedereen en via sociale integratie ontmoeting en samenwerking stimuleren voor jongeren en hun organisaties.

Een van de concrete initiatieven uit het Masterplan zijn de projecten Sociale Integratie. Deze projecten spelen in op de verbinding tussen organisaties die elkaar vandaag nog moeilijk vinden, zoals jeugdbewegingen en organisaties die zich op specifieke doelgroepen richten. 16 projecten kregen hier samen ruim 1 miljoen euro werkingsmiddelen voor ter beschikking.

Deze projecten zetten een stap verder dan de eerdere projecten rond de Bruggenbouwers, een eerste initiatief binnen het diversiteitstraject. De opgedane ervaringen, do’s en don’ts van deze projecten werden gebundeld in de publicatie Bruggenbouwen in en met het jeugdwerk die vandaag wordt voorgesteld.

Minister van Jeugd: “De ervaring leerde dat werken rond diversiteit geen eenvoudige zaak is. Het is cruciaal om een goed evenwicht te behouden tussen de eigenheid van verschillende groepen en doelgroepen en het streven naar grotere openheid via een gedeelde aanpak. Het is belangrijk om verder te leren uit goede ervaringen en die om te zetten in goede praktijken. En het blijft een grote uitdaging om zoveel mogelijk verschillende organisaties en sectoren te bereiken. Daarom willen we met deze tweede editie van de Dag(en) van de Diversiteit in het Jeugdwerk inzetten op wederzijdse inspiratie binnen en buiten de jeugdwerksector.”

Tal van projecten zijn ondertussen succesvol opgestart en dienen als voorbeeld voor toekomstige initiatieven: een speelpleinwerking die samenwerkt met BUSO-scholen om hun werking aan te passen zodat ook jongeren met een handicap kunnen deelnemen; een welzijnsorganisatie die samenwerkt met jeugdverenigingen zodat jonge vluchtelingen het vrijetijdsaanbod leren kennen; of een jeugdbeweging en een zelforganisatie van minderheden die van elkaar leren op een veilige en constructieve manier. De projecten tonen aan dat jeugdwerkparticipatie de motor kan zijn voor sociale integratie en verbinding in de samenleving. Uit nieuw onderzoek van het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP) blijkt immers dat wanneer jongeren de ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten de kans op interculturele vriendschappen verhoogt (Jongeren in cijfers en letters 4).

Naast de projecten rond Sociale Integratie vonden het voorbije jaar nog tal van andere initiatieven plaats in het kader van het Masterplan. Ze worden de komende jaren ook verdergezet:

Leernetwerken

De Ambrassade organiseert i.s.m. Departement CJM twee keer per jaar een leernetwerk voor de jeugdwerksector waar goede praktijken en inzichten over specifieke thema’s, zoals genderdiversiteit of toegankelijkheid en redelijke aanpassing, uitgewisseld en gedeeld worden. Hiervoor wordt telkens samengewerkt met gespecialiseerde organisaties zoals Unia en RoSa vzw, Bazzz vzw, JES vzw en Jeugdwerk voor Allen.

Masterclass #jeugdwerkwerkt diversiteit

Tijdens de voorbereiding van het Masterplan kwam een duidelijke vraag naar meer kwaliteitsvolle opleiding naar voren. De Ambrassade kwam aan deze vraag tegemoet met de Masterclass-trajecten waarbij één masterclass focust op diversiteit. Binnen deze masterclass werd specifiek gewerkt rond het aan de slag gaan met ‘interculturaliseringsprocessen’ binnen de eigen organisatie. Hoe zetten we een diversiteitsbeleid op binnen de organisatie, met openheid waar iedereen zich kan in vinden en met respect voor de eigenheid van het individu binnen een diverse groep mensen?

Toolbox

Op de Dag van de Diversiteit stelt De Ambrassade eveneens de Toolbox Diversiteit voor. Deze website helpt jeugdorganisaties op weg naar een inclusievere jeugdwerking. Je vindt er allerlei tools, methodieken en werkvormen op maat van diversiteitsmedewerkers. Er komen tal van thema’s aan bod die het werken met diverse kinderen en jongeren vergemakkelijken. Wil je je jeugdwerking laagdrempeliger maken, dan kan je in deze toolbox enkele methodieken terugvinden.

Netwerk anti-racisme en discriminatie voor en door de jeugdwerksector

Uit de Marge/CMGJ vzw en Chirojeugd Vlaanderen zetten een duurzaam partnerschap en een platform op om een gedeelde visie rond antiracisme en discriminatie te ontwikkelen. Het is de bedoeling om ook bestaande vorming, tools en informatie toegankelijk te maken en verdere specifieke noden en behoeftes te verzamelen en beantwoorden. Het jeugdwerk wil zijn rol als maatschappelijke actor in de strijd tegen racisme, discriminatie en sociale uitsluiting actief opnemen. In eerste instantie willen de initiatiefnemers zowel kinderen, jongeren als jongerenwerkers sensibiliseren om binnen hun eigen werkingen een sfeer te creëren waarin racisme, discriminatie en sociale uitsluiting, geen plaats heeft.